شلخته شکل کانال تلگرام سسکی کوچک می شود الاغ او را زد

02:54
3614

او کاملاً به یاد می آورد که چگونه برخورد قبلی با "بابا" معلوم شد ، بنابراین زمان آن رسیده که دوباره آن روزهای شکوهمند و آفتابی کانال تلگرام سسکی را دوباره زنده کنیم.